Kilkenny City Vocational School

Student of the year 19/20

Student of the year 19/20: Dylan Homan

Student of the Year 2020.PNG

Dec 08
2021
School Closed
Mar 17
2022
School Closed - St Patrick's Day
New Street, Kilkenny
056 772 2108
Kilkenny & Carlow ETB
Enquire
Location
© 2021 Kilkenny City Vocational School